Điều khoản Sử dụng

LET'S GO ONLINE PRACTICE

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

THÔNG TIN QUAN TRỌNG
XIN LƯU Ý ĐẶC BIỆT ĐẾN KHOẢN 8.5 CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY

1    THỎA THUẬN CỦA CHÚNG TÔI
1.1    Các điều khoản và điều kiện này ("Thỏa Thuận") liên quan đến (1) việc đăng ký với Oxford University Press, Great Clarendon Street, Oxford (Nhà Xuất Bản Đại Học Oxford, Phố Great Clarendon, Thành phố Oxford) sử dụng một mã truy cập duy nhất ("Mã Truy Cập") mà bạn đã mua hoặc sẽ mua; và (2) việc sử dụng sản phẩm dạy Tiếng Anh trực tuyến ("Sản Phẩm") có liên quan đến mã này. Các điều khoản này vô hiệu hóa bất kỳ tuyên bố hay điều khoản và điều kiện nào khác bằng miệng hay bằng văn bản.
  
2    ĐĂNG KÝ
Để truy cập Sản Phẩm, bạn phải nộp Mã Truy Cập và thông tin cá nhân cụ thể bao gồm, nhưng không chỉ gồm, địa chỉ email của bạn và mật khẩu phù hợp. Sau khi xác nhận Mã Truy Cập hợp lệ bạn có thể truy cập Sản Phẩm bằng cách sử dụng tên truy cập và mật khẩu mà bạn đã chọn khi đăng ký.
  
2.1    BẰNG CÁCH NHẤP CHUỘT VÀO TÔI ĐỒNG Ý, BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI THỎA THUẬN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY, THÌ NHẤP CHUỘT VÀO TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý; TRẢ LẠI MÃ TRUY CẬP VÀ BẤT KỲ SẢN PHẨM ĐÓNG GÓI, SỔ TAY HƯỚNG DẪN, SÁCH HAY CÁC TÀI LIỆU KHÁC ĐI KÈM NGUYÊN TRẠNG CHO ĐẠI LÝ HAY NHÀ CUNG CẤP MÀ BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC TỪ HỌ, NHỮNG NGƯỜI NÀY, TRONG TRƯỜNG HỢP BẠN ĐÃ MUA MÃ TRUY CẬP VÀ MÃ NÀY CÙNG CÁC THỨ ĐI KÈM ĐANG Ở TRONG TÌNH TRẠNG CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC, SẼ PHẢI HOÀN LẠI CHI PHÍ MÀ BẠN ĐÃ TRẢ.
  
3    THỜI HẠN TRUY CẬP
3.1    Bạn sẽ có quyền truy cập Sản Phẩm trong thời gian 12 tháng từ ngày đăng ký. Bảo hành của OUP cho bạn về hoạt động của Sản Phẩm được quy định trong Khoản 9 bên dưới. Các điều khoản và điều kiện được áp dụng cụ thể cho việc sử dụng Sản Phẩm của bạn được quy định trong khoản 8.
  
4    BẢO MẬT
4.1    Thông tin cá nhân được bạn cung cấp để cho phép chúng tôi cung cấp Sản Phẩm được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu khách hàng của OUP tại một trung tâm dữ liệu được điều khiển bởi một công ty bên thứ ba cho thuê máy chủ. Trung tâm dữ liệu được điều khiển bởi công ty bên thứ ba cho thuê máy chủ của chúng tôi được thiết kế chuyên biệt để thực sự bảo đảm an toàn và do một nhân viên duy nhất được ủy quyền quản trị, người bị ràng buộc theo hợp đồng phải bảo mật toàn bộ dữ liệu của chúng tôi.
  
5    DỮ LIỆU CÁ NHÂN
5.1    OUP sẽ xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào có thể thu được từ việc đăng ký mua và sử dụng Sản Phẩm của bạn theo Chính Sách về Quyền Riêng Tư của OUP đối với Sản Phẩm có tại địa chỉ http://global.oup.com/privacy?cc=gb. Bằng cách đăng ký sử dụng Sản Phẩm, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi theo Chính Sách về Quyền Riêng Tư của OUP.
  
5.2    Bạn sẽ thông báo cho chúng tôi bất kỳ thay đổi nào về các dữ liệu cá nhân đó trong thời hạn của Thỏa Thuận này.
  
6    THÔNG BÁO PHÁP LÝ
6.1    Các điều khoản trong Thông Báo Pháp Lý của OUP tại http://global.oup.com/legal?cc=gb tạo thành một phần Thỏa Thuận của chúng tôi.
  
7    THẨM QUYỀN
7.1    Thỏa Thuận này sẽ được hiểu theo quy định của Pháp luật nước Anh và các Tòa Án của nước Anh sẽ có thẩm quyền riêng biệt.
  
8    CÁC ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ CHO VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM
  
8.1    Liên quan việc thanh toán đầy đủ do bạn thực hiện để có Mã Truy Cập, OUP sẽ cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng để sử dụng Sản Phẩm như được quy định bên dưới đối với thời hạn truy cập được quy định trong khoản 3.
  
8.2    Bạn không thể in ra hay sao chép Sản Phẩm trừ khi việc này được cho phép rõ ràng trong các bảng thông báo hay các tài liệu cụ thể trong Sản Phẩm.
  
8.3    Khi nhận thấy có sự nguy hại cho việc kinh doanh của OUP bắt nguồn từ việc sử dụng trái phép Sản Phẩm, bạn sẽ phải:
  
  
8.3.1    có nỗ lực tối đa để giữ cho Sản Phẩm an toàn không bị sử dụng trái phép;
8.3.2    chỉ đăng nhập bằng ID người dùng và mật khẩu của chính bạn và không để lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ ai biết; và
8.3.3    ngay lập tức thông báo cho OUP biết bất kỳ sự vi phạm nào đối với Thỏa Thuận này hay sự lạm dụng tên người dùng hoặc mật khẩu hay nếu bạn biết bất kỳ điều nào dưới đây: (a) bất kỳ việc mất hay bị ăn trộm mật khẩu; (b) bất kỳ việc sử dụng trái phép đối với bất kỳ ID người dùng hay mật khẩu nào; hay (c) bất kỳ sự vi phạm nào đối với Thỏa Thuận này.
  
8.4    Bằng chi phí của mình bạn sẽ có tất cả các phương tiện viễn thông cùng các trang thiết bị và phần mềm khác (bao gồm cả một trình duyệt Internet và một phần mềm đọc tập tin tài liệu di động) cùng với tất cả giấy phép sử dụng phần mềm có liên quan cần thiết để truy cập Sản Phẩm trực tuyến.
  
8.5    SẢN PHẨM VÀ NỘI DUNG (BAO GỒM CẢ CÁC THIẾT KẾ) TẠI (CÁC) URL (ĐỊA CHỈ TRỰC TUYẾN) CỦA SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO VỆ BỞI LUẬT BẢN QUYỀN © VÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, TRƯNG BÀY, SỬA ĐỔI, CHUYỂN THỂ, PHÂN PHỐI, TRUYỀN TẢI, CHUYỂN NHƯỢNG, XUẤT BẢN HOẶC SAO CHÉP DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO BẰNG BẤT KỲ PHƯƠNG TIỆN NÀO KHÁC MÀ KHÔNG TUÂN THỦ NGHIÊM NGẶT THỎA THUẬN NÀY.
  
   OUP có quyền thu hồi Sản Phẩm ngay lập tức nếu biết được bất kỳ sự vi phạm nào của bạn đối với luật bản quyền của Sản Phẩm mà không tác động đến bất kỳ quyền hay biện pháp khắc phục nào khác.
  
9    BẢO ĐẢM
9.1    Sản Phẩm được cung cấp "nguyên trạng" và OUP tuyệt đối loại trừ đến mức tối đa trong phạm vi cho phép của pháp luật, tất cả các giải trình, bảo đảm, điều kiện hay điều khoản nào khác, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm các bảo đảm không rõ ràng:
  
9.1.1    về việc không vi phạm, chất lượng thỏa đáng, khả năng bán được và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể; và
9.1.2    rằng hoạt động của Sản Phẩm sẽ không bị gián đoạn hay không có lỗi.
  
  
10    GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
10.1    Toàn bộ trách nhiệm trong hợp đồng, lỗi, sơ suất, hay các cách khác dẫn đến thiệt hại hoặc trách nhiệm khác của OUP (bao gồm cả trường hợp không thể cấp quyền truy cập Sản Phẩm) sẽ là điều kiện hoàn lại chi phí đã trả để mua Mã Truy Cập.
  
10.2    OUP không tìm cách hạn chế hay loại trừ trách nhiệm đối với sự tử vong hay thương tổn cá nhân nảy sinh do sơ suất của OUP.
  
11    CHẤM DỨT THỎA THUẬN
11.1    Thỏa Thuận này có thể bị chấm dứt bởi OUP ngay lập tức khi bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này.
  
11.2    Khi chấm dứt Thỏa Thuận này, bạn sẽ phải ngừng việc sử dụng Sản Phẩm và hủy tất cả các bản sao của sản phẩm (bao gồm cả các bản sao lưu trữ).

Xin nhập mã số truy cập của bạn.

Nhập


Tôi không có mã số truy cập.