We use cookies to enhance your experience on our website. By continuing to use our website, you are agreeing to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more

ข้อตกลงการใช้งาน

LET'S GO ONLINE PRACTICE

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

สิ่งสำคัญ
โปรดหมายเหตุในข้อย่อยจำเพาะที่ 6.5 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

1    ข้อตกลงของเรา
1.1    ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อตกลง") เกี่ยวข้องกับ (1) การลงทะเบียนกับ Oxford University Press (สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด) ซึ่งตั้งอยู่ที่ Great Clarendon Street, Oxford (เกรท คลาเรนดอน สตรีท, ออกซ์ฟอร์ด) ("OUP" หรือ "เรา") โดยใช้รหัสการเข้าถึงที่ไม่ซ้ำกัน ("รหัสการเข้าถึง") ที่ท่านได้ซื้อมาหรือจะซื้อ และ (2) การใช้ผลิตภัณฑ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ ("ผลิตภัณฑ์") ซึ่งเกี่ยวข้องกับรหัสนี้ หากคำแถลงหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดแตกต่างจากข้อตกลงเหล่านี้ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ข้อตกลงเหล่านี้มีผลบังคับใช้แทน
  
2    การลงทะเบียน
เพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ ท่านจำเป็นต้องส่งรหัสการเข้าถึงและข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง อีเมลของท่าน และรหัสผ่านที่เหมาะสมหนึ่งรหัส หลังจากการตรวจสอบความถูกต้องของรหัสการเข้าถึง ท่านจะสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ท่านได้เลือกไว้ในระหว่างการลงทะเบียน
  
2.1    หากท่านกดที่ปุ่ม ข้าพเจ้ายอมรับ จะถือว่าท่านยอมรับที่จะมีภาระผูกพันตามข้อตกลงนี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ให้กดที่ปุ่ม ข้าพเจ้าไม่ยอมรับ รวมทั้งส่งคืนรหัสการเข้าถึงและบรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ได้มาพร้อมกัน คู่มือ หนังสือ หรือวัสดุอื่นๆ ในบรรจุภัณฑ์เดิมให้แก่ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดหาสินค้าซึ่งให้สิ่งต่างๆ ข้างต้นแก่ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลที่จะคืนเงินตามราคาที่ชำระไปในกรณีที่ท่านซื้อรหัสการเข้าถึง และรหัสการเข้าถึงดังกล่าวและสิ่งของต่างๆ ที่ได้มาพร้อมกันอยู่ในสภาพที่จำหน่ายได้
  
3    ระยะเวลาการเข้าถึง
3.1    ท่านจะสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ลงทะเบียน การรับประกันของ OUP ที่มอบให้แก่ท่านในส่วนของการทำงานของผลิตภัณฑ์มีระบุอยู่ในข้อย่อยที่ 7 ด้านล่าง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้เฉพาะกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของท่านมีระบุอยู่ในข้อย่อยที่ 6
  
  
4    หนังสือบอกกล่าวทางกฎหมาย
4.1    ข้อกำหนดของหนังสือบอกกล่าวทางกฎหมายของ OUP ที่เว็บไซต์ http://global.oup.com/legal?cc=gb เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงของเรา
  
5    เขตอำนาจ
5.1    ข้อตกลงนี้จะต้องตีความตามกฎหมายอังกฤษ และศาลอังกฤษจะมีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียว
  
6    ข้อกำหนดจำเพาะต่อการใช้ผลิตภัณฑ์
  
6.1    โดยการพิจารณาถึงการชำระเงินเต็มจำนวนของท่านสำหรับรหัสการเข้าถึง OUP ให้สิทธิการใช้ผลิตภัณฑ์แบบไม่ผูกขาดและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้แก่ท่านตามที่ระบุอยู่ด้านล่างและตลอดระยะเวลาการเข้าถึงที่ระบุอยู่ในข้อย่อยที่ 3
  
6.2    ท่านไม่สามารถทำสำเนาหรือคัดลอกผลิตภัณฑ์เว้นแต่มีการอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในหน้าจอหรือเอกสารจำเพาะภายในตัวผลิตภัณฑ์
  
6.3    โดยการตระหนักถึงความเสียหายต่อธุรกิจของ OUP ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านจะ
  
  
6.3.1    ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัยจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
6.3.2    เข้าสู่ระบบภายใต้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านเองเท่านั้น และไม่เปิดเผยรหัสผ่านของท่านให้แก่ผู้ใด และ
6.3.3    แจ้งให้ OUP ทราบทันทีเมื่อมีการละเมิดข้อตกลงนี้ในรูปแบบใดๆ หรือมีการใช้ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านโดยมิชอบ หรือหากท่านรับทราบถึงสิ่งใดๆ ดังต่อไปนี้ (ก) การสูญเสียหรือการขโมยรหัสผ่านในรูปแบบใดๆ (ข) การใช้รหัสผู้ใช้หรือรหัสผ่านใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตในรูปแบบใดๆ หรือ (ค) การละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ในรูปแบบใดๆ
  
6.4    ท่านจะได้รับอุปกรณ์โทรคมนาคมทั้งหมด รวมทั้งอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์อื่นๆ (ซึ่งรวมถึงอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ และเครื่องอ่านไฟล์เอกสารแบบพกพา) โดยชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเองพร้อมกับสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่จำเป็นในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ออนไลน์
  
6.5    ผลิตภัณฑ์และเนื้อหา (ซึ่งรวมถึงแบบผลิตภัณฑ์) บน URL ของผลิตภัณฑ์ได้รับความคุ้มครองโดย © ลิขสิทธิ์ และต้องไม่ถูกนำมาใช้ แสดง แก้ไข ดัดแปลง แจกจ่าย ส่งผ่าน ถ่ายโอน ตีพิมพ์ หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยวิธีการใดๆ นอกเหนือจากวิธีการตามข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัด
  
   OUP ขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนผลิตภัณฑ์ทันทีหากรับทราบถึงการที่ท่านละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ในผลิตภัณฑ์โดยปราศจากอคติต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใด
  
7    การรับประกัน
7.1    ผลิตภัณฑ์ถูกมอบให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และ OUP ยกเว้นการรับรอง การรับประกัน เงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมด หรือข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตโดยชัดแจ้ง ซึ่งรวมถึงการรับประกันโดยนัย
  
7.1.1    ของการไม่ละเมิดสิทธิ คุณภาพที่น่าพอใจ การนำมาขายได้ และความเหมาะแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง และ
7.1.2    ว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องหรือปราศจากข้อผิดพลาด
  
  
8    ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ
8.1    ความรับผิดชอบทั้งหมดของ OUP ในสัญญา การละเมิด ความประมาทเลินเล่อ หรือสำหรับความเสียหาย หรือความรับผิดชอบอื่นๆ (ซึ่งรวมถึงเมื่อไม่สามารถให้สิทธิการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้) จะเป็นการคืนเงินสำหรับรหัสการเข้าถึงตามราคาที่ชำระไป
  
8.2    OUP มิได้พยายามจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดสำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ OUP
  
9    การยกเลิก
9.1    OUP อาจยกเลิกข้อตกลงนี้ทันทีเมื่อท่านละเมิดข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งของข้อตกลงนี้
  
9.2    เมื่อมีการยกเลิกข้อตกลงนี้ ท่านจะต้องหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ และทำลายสำเนาทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ (ซึ่งรวมถึงสำเนาต่างๆ ที่เก็บไว้)

โปรดกรอกรหัสเข้าใช้งานของคุณ

ตกลง


ฉันไม่มีรหัสเข้าใช้งาน

Privacy Policy

Our Privacy Policy sets out how Oxford University Press handles your personal information, and your rights to object to your personal information being used for marketing to you or being processed as part of our business activities.

We will only use your personal information to provide you with this service.